Vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Šios taisyklės reglamentuoja odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo tvarką Taikos odontologijos klinikos (toliau – Klinika) pacientams ir darbuotojų veiksmus darbo metu.
2. Vidaus darbo taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei Klinikos Įstatais (toliau – Įstatai).
3. Klausimus, susijusius su vidaus darbo tvarkos taisyklių taikymu, sprendžia Klinikos vadovybė, vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais.

II. PACIENTAMS TEIKIAMA PAGALBA

4. Būtinoji medicinos pagalba.
5. Bendrosios praktikos gydytojo odontologo pagalba.
6. Gydytojo burnos chirurgo pagalba.
7. Gydytojo odontologo-ortopedo pagalba.
8. Burnos higienisto pagalba.
9. Jeigu reikalinga – rentgeno nuotraukų pagaminimas.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

10. Pacientai kreipias į kliniką savo laisvu apsisprendimu.
11. Pacientai registruojami telefonu iš anksto arba atvykę į įmonę.
12. Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija.

IV. ĮMONĖS DARBO LAIKAS

13. Įmonės darbo laikas: kiekvieną mėnesio dieną nuo 08:00 iki 18:00 val., išskyrus šeštadienius ir sekmadienius bei valstybinių švenčių dienas.

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Pacientams suteikiama teisė:
14.1. pasirinkti odontologą ar burnos priežiūros specialistą;
14.2. sutikti arba atsisakyti siūlomų gydymo, protezavimo ar diagnostikos metodų;
14.3. gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę. Jeigu odontologinė priežiūra (pagalba) yra teikiama nepilnamečiams, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams;
14.4. gauti išsamią informaciją apie tai, ar klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu;
14.5. apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus Klinikos arba jos padalinio vadovui, Lietuvos Respublikos odontologų rūmams, Valstybinei
medicininio audito inspekcijai, jeigu Klinikos darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas;
14.6. gauti žalos, padarytos jo sveikatai, dėl Klinikos ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
15. Pacientų pareigos:
15.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
15.2. vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus;
15.3. informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, Veneros ligas);
15.4. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
15.5. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
15.6. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
15.7. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
15.8. Atvykti į įmonę registracijos talone nurodytu laiku.
15.9. Laiku sumokėti už suteiktas paslaugas.
15.10. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
15.11. laikytis Klinikos vidaus taisyklių;
15.12. atlyginti Klinikai padarytą žalą LR įstatymų nustatyta tvarka;
15.13. jeigu pacientai Klinikoje buvo suprotezuoti dantų, burnos ir/ar veido žandikaulių protezais arba jiems buvo suteikta kita odontologinė pagalba, jie privalo ne rečiau kaip kas pusę metų atvykti į Kliniką savo dantų, burnos, veido žandikaulių ir/ar dantų protezų būklės apžiūrai.

V. LIGOS ISTORIJŲ VEDIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

16. Klinikoje vedamos kiekvieno paciento ligos istorijos su visa reikalinga informacija ir pridedamomis rentgeno nuotraukomis.
17. Pacientui paprašius, jo lėšomis gali būti padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų dokumentų kopijos.
18. Paciento ligos istorijos nuorašą gali gauti kitos LR institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

19. Būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis įmonėje teikiama nemokamai:
kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;
pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;
pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;
pagalba klinikinės mirties atveju.
Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.

VIII. PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

20. Jeigu paciento tolesnis buvimas odontologijos klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas, pacientas siunčiamas į sveikatos priežiūros įstaigą. Prieš išrašant į sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu ligos istorijoje. Atsakingas už informacijos teikimą pacientui yra gydytojas odontologas.

VI. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

21. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
22. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija (ligos istorija) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net kelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
23. Pacientas turi teisę paprašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos (ligos istorijos) ir/ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje) reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir/ar pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai apie paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
24. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.
25. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra guldomas į ligoninę, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

26. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti ir pateikti įmonės vadovui, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokyklos vieta). Nepasirašyti ir šių duomenų neturintys pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
27. Įmonės vadovas atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per penkias darbo dienas. Jeigu įmonė nepajėgi išspręsti pasiūlymuose ar skunduose iškeltų klausimų, įmonės vadovas per penkias darbo dienas išsiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir, asmeniškai juos priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
28. Įmonės vadovas paciento skundą išnagrinėti privalo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
29. Įmonės vadovas, nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymas privalo:
29.1. išnagrinėti skundų, pareiškimų, pasiūlymų esmę, prireikus reikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių objektyviai išspręsti klausimus;
29.2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokius priėmė sprendimus atsižvelgus į jų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, o jeigu pareiškimas, skundas, pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
29.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, pašalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
30. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms ir teismui

VII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

31. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
32. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.
33. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.
34. Klinikos ir paciento saugumui užtikrinti, teritorija stebima vaizdo ir garso kameromis

VIII. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

35. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
36. Vertingi turimi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.

VIII. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

37. Teikti būtinąją medicinos pagalbą.
38. Teikti priimtiną ir tinkamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą).
39. Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą). Šios informacijos apimtį nustato odontologijos darbuotojas, atsižvelgdamas į paciento būklę, vadovaudamasis medicininės etikos reikalavimais.
40. Informuoti pacientą apie tai, kad klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.
41. Atlikti medicininę ekspertizę ir pateikti jos raštiškas išvadas LR įstatymų nustatyta tvarka teisėtvarkos organams reikalaujant.
42. Teikti medicinos statistikos ir kitą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka odontologinės priežiūros įstaigos administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmams.
43. Tirti savo darbo rezultatus, naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.
44. Užtikrinti teisę pacientui laisvai pasirinkti odontologijos darbuotoją, odontologinės pagalbos rūšį, jeigu atitinkamos paslaugos norminių aktų nustatyta tvarka teikiamos keliose įstaigose.
45. Dalyvauti odontologinio profilio darbuotojų rengime (medicininė praktika, rezidentūra).

Suderinta: direktorė Edita Jurgilevičienė